Tulemused

Käitumisoskuste Mängu metoodika lühema- ja pikaaegsete mõjude kohta on läbi viidud hulgalistelt teadusuuringuid (k.a. longituduuringuid koolis mängu mänginud õpilaste edasise elutee kohta).1 Käitumisoskuste Mängu metoodika on kantud USA tõenduspõhiste programmide registrisse ja seda on tõenduspõhise ennetusmeetodina esile toodud mitmete organisatsioonide poolt.

Pikaaegsed teadusuuringud on näidanud, et metoodika rakendamine koolikeskkonnas:
 • vähendab õpilaste käitumisprobleeme, k.a. aktiivsus- ja tähelepanuhäireid;
 • vähendab vägivaldset ja agressiivset käitumist;
 • vähendab koolikiusamist;
 • vähendab spetsiaalsete tugiteenuste kasutamist ning vajadust suunata õpilasi käitumis- või õpiraskustega lastele mõeldud klassi;
 • vähendab tõenäosust depressiooniks ning ennetab suitsiidset käitumist;
 • ennetab sõltuvusainete tarvitamist;
 • vähendab alaealiste õigusrikkumisi, kuritegelikku käiutmist ning antisotsiaalse isiksushäire tekkimise tõenäosust;
 • suurendab õpiedukust ning akadeemilisi saavutusi, k.a. keskkooli lõpetamise ja ülikooli astumise tõenäosust.

Metoodika rakendamise tulemuslikkust Eestis hinnatakse regulaarselt. Kasutatud on järgnevaid andmete kogumise meetodeid:
 • tunnivaatlused keskendumist häirivate ja tundi segavate käitumiste kaardistamiseks;
 • tugevuste ja raskuste küsimustiku iga õpilase kohta (täidab klassijuhataja);
 • õpetaja enesetõhususega seotud küsimustik (täidab klassijuhataja);
 • õpetajatelt tagasiside kogumine metoodika rakendamise protsessi ja tulemuslikkuse kohta.
Kogutud andmete pinnalt on selgelt näha, et: 
 • VEPA metoodikat kasutavates klassides väheneb mittesoovitud käitumine märgatavalt;
 • lastel esineb vähem raskusi emotsioonide, keskendumise, käitumise või muu osas;
 • lapsed pingutavad tunnis rohkem, vähenenud on tundi segav käitumine ning suurenenud õpilaste enesekontroll;
 • õpetajad on rahul oma mentori tööga ja on VEPA metoodikat kasutades muutunud rahulikumaks ja enesekindlamaks ning peavad vähem tegelema õpilaste korralekutsumisega.

 

Kooliaasta lõpus rakendavatelt õpetajatelt kogutud tagasiside näitas, et õpetajad on rahul oma mentori tööga, on VEPA metoodikat kasutades muutunud rahulikumaks ja enesekindlamaks ning peavad vähem tegelema õpilaste korralekutsumisega. Õpetajad märgivad, et lapsed pingutavad tunnis rohkem, vähenenud on tundi segav käitumine ning suurenenud õpilaste enesekontroll.

 

Hindamistegevusest ja tulemustest Eestis saab lähemalt lugeda õppeaasta raportitest:

 


1Programmi arendaja teadusartikleid leiad siit: http://paxis.org/publications